ایجاد فرصت از جانب جامعه بین الملل برای برگزاری نمایشگاه های مختلف در اصفهان