توان دفاعی نیروهای مسلح غرب را به پای میز مذاکره کشاند