دانشگاه علوم پزشکی تهران قطب علمی کشور و رتبه ششم خاورمیانه

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به دستاوردهای این دانشگاه گفت: بیش از ۲ میلیون و ۸۳۰ هزار نفر از جمعیت شهری و روستایی کشور تحت پوشش این دانشگاه قرار دارند.