دانشگاه علوم پزشکی تهران قطب علمی کشور و رتبه ششم خاورمیانه