دیدار با ازبکستان و کره جنوبی بازی مرگ و زندگی است