بی تدبیری و بی برنامگی آل سعود سبب کشته شدن حجاج کشورهای مختلف شد