نقش موثر اجلاس جهانی صنایع دستی بر ارتباط هنرمندان کشورهای مختلف