طرح استیضاح فانی به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد

طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، امروز پس از بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به هیأت رئیسه تقدیم شد.