روحانی: گسترش روابط با آفریقا از اصول سیاست خارجی ایران است