راه اندازی سامانه مدیریت مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در خراسان رضوی

سامانه مدیریت مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر بر پایه سیستم مدیریت فرآیند‌های کسب و کار رایورز “RayBPMS” راه‌اندازی گردید.به گزارش رایورز، با راه‌اندازی این سامانه بر پایه ابزار “RayBPMS” علاوه بر فراهم شدن امکان پیاده‌سازی فرآیند محور کلیه بخش‌های «پروتکل درمان وابستگی به مواد افیونی (ویرایش سوم)» نقاط برجسته‌ای مانند پشتیبانی از نگارش‌های مختلف […]