فیلم/ سخنرانی صفار هرندی در نخستین روز جشنواره فیلم مقاومت