رونمایی از اسناد پژوهشی مرتبط با اولین نقشه الگوی پیشرفت اسلامی