طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب شد

عضو کمیسیون آموزش از تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.