توضیح درباره قرارداد بیرانوند و امیری/ امیری بانفت کمتر از ۲۰۰ میلیون بست