گران شدن فوتبال در سال فقر منابع مالی/ چرا ایرادهای وزیر به افشارزاده وارد است؟

انتقادات تند وزیر ورزش از بهرام افشارزاده مدیرعامل سابق استقلال بیشتر حول و حوش این محدوده بود که چرا افشارزاده بیشتر از رقم تعیین شده در عقد قراردادها هزینه کرده است.