گران شدن فوتبال در سال فقر منابع مالی/ چرا ایرادهای وزیر به افشارزاده وارد است؟