هفته ششم سری آ/ ترکیب اصلی اینتر و بولونیا

اینتر از ساعت ۱۶٫۳۰ در سن سیرو میزبان بولونیا خواهد بود.