ظریف: عربستان مشروعیت خود را وابسته به چتر حمایت امریکا می‌داند

به گفتۀ ظریف، برخی کشورهای منطقه مثل عربستان تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا حمایت امریکا را از دست ندهند.