ظریف: عربستان مشروعیت خود را وابسته به چتر حمایت امریکا می‌داند