بارش برف پاییزی در چالدران

نخستین بارش برف پاییزی، ارتفاعات شهرستان چالدران را سفید کرد.۱۶:۱۲ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر