۸۰ درصد تخفیف کنسرت آقای سماع (اطلاع رسانی تبلیغی)