تکذیب فایل صوتی منتسب به سخنگوی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک

دفتر رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک فایل صوتی منتسب به سخنگوی ولایتی را که در فضای مجازی انتشار یافته تکذیب کرد.