تکذیب فایل صوتی منتسب به سخنگوی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک