تکذیبه دفتر ولایتی: انتساب سخنگویی از اساس غیر واقعی است