سعودی‌ها در انگلستان از هر اروپایی برهنه‌تر و مشروب‌خورتر بودند