تکاپوی احزاب آلمانی برای انتخاب جانشین رئیس‌جمهور این کشور