دولت اردن ترور نویسنده اردنی را محکوم کرد/ خانواده حتر دولت اردن را مسئول حادثه دانست