ایران ادعای وزیر خارجه امارت دربارۀ جزایر سه‌گانۀ ایرانی را بی‌اساس توصیف کرد

وزارت امور خارجه درپاسخ به ادعاهای امارات دربارۀ جزایر سه‌گانه، این جزایر را جزو لاینفک قلمرو سرزمینی ایران دانست.