تسلا به زودی از محصول خورشیدی جدیدش با همکاری سولارسیتی پرده بر می دارد