کارمان هنوز تمام نشده است/ صیاد: هدفمان رسیدن به جام جهانی بود