ساخت دیوار حائل زیرزمینی در نوار غزه چند ماه دیگر پایان می‌یابد