محکومیت ترور ناهض حتر

جبهه مردمی برای آزادی فلسطین( فرماندهی کل) در بیانیه ای ترور ناهض حتر را محکوم کرد و این اقدام را جنایتی در حق آزاد اندیشان جهان عنوان کرد.۱۶:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر