شناسایی ژن حس ششم انسان

دانشمندان ژن حس ششم را در انسان شناسایی کردند.۱۶:۴۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر