پورحیدری دوباره بستری شد

منصور پورحیدری صبح امروز به دلیل وخامت حال و شرایط جسمی بد به بیمارستان ایرانمهر منتقل شد.۱۶:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر