تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان

عضو کمیسیون آموزش از تصویب طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.