با زدن ۵ گل به ویتنام/ نوجوانان ایران با اقتدار جهانی شدند