طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیات رییسه تقدیم شد

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.