کلیات طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در کمیسیون فرهنگی تصویب شد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که کلیات طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در کمیسیون به تصویب رسید.