کلیات طرح ساماندهی حقوق و مزایای مدیران در کمیسیون فرهنگی تصویب شد