جامعه دو قطبی آمریکا در انتظار نخستین رویارویی مستقیم ترامپ و کلینتون

نیویورک تایمز نوشت با وجود شکاف عمیق در جامعه آمریکا، مناظره ترامپ و کلینتون توجه بیشتر جمعیت این کشور را به خود جلب خواهد کرد.