حداقل باید ۱۵ امتیاز می‌گرفتیم؛/ میثاقیان: انتظارات از من و منوچهری بالاست