خشکسالی‌های اخیر ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای است