پورعلی گنجی به اردوی تیم ملی اضافه شد

مرتضی پروعلی گنجی مدافع تیم السد قطر به اردوی تیم ملی در ارمنستان اضافه شد.