گسترش ناامنی ها در منطقه نتیجه مداخله قدرتهای بزرگ