شرط کاهش ۲ درصدی نرخ تسهیلات صادر کنندگان

تخفیف ۲ درصدی برای صادرکنندگانی است که از تضمین صندوق ضمانت صادرات استفاده کنند.۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر