مدافع السد در اردوی تیم ملی

مرتضی پروعلی گنجی مدافع تیم السد قطر به اردوی تیم ملی در ارمنستان اضافه شد.