سیف: کارت های اعتباری را نقد نکنید

رئیس کل بانک مرکزی با هشدار درباره نقد کردن کارت های اعتباری گفت: کارت های متخلفان تمدید نخواهد شد.۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۴ مهر