کوربین: پارلمان انگلیس باید در روند برکسیت قرار داشته باشد

جرمی کوربین اظهار کرده است پارلمان انگلیس باید به کلی در جریان روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قرار داشته باشد.