صدور کارت های اعتباری با رقم ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی آغاز شد