ثبت نام زائران برای شرکت در راهپیمایی بزرگ اربعین از مرز ۲۱۰ هزار نفر گذشته است